SANC006895-Hydroxy-3-4-hydroxybenzyl)-7-methoxy-4-chromone

C17H14O5

298.29

866408-73-3COc3cc(O)c2c(=O)c(Cc1ccc(O)cc1)coc2c3

c1ccccc1
O=c1c(Cc2ccccc2)coc2ccccc12
O=c1ccoc2ccccc12

  • Homoisoflavonoids (Classyfire)


  • 5-Hydroxy-3-4-Hydroxybenzyl)-7-Methoxy-4-Chromone
  • 4H-1-Benzopyran-4-One, 5-Hydroxy-3-[(4-Hydroxyphenyl)Methyl]-7-Methoxy-


  • Lachenalia rubida

  • None Recorded