SANC006135-Hydroxy-7-methoxy-3-(4-methoxybenzyl)chroman-4-one

C18H18O5

314.33

246244-13-3COc3ccc(CC2COc1cc(OC)cc(O)c1C2=O)cc3

  • Flavonoids

  • Homoisoflavonoid

  • Homoisoflavonoids (Classyfire)


  • 5-Hydroxy-7-Methoxy-3-(4-Methoxybenzyl)Chroman-4-One
  • 4H-1-Benzopyran-4-One, 2,3-Dihydro-5-Hydroxy-7-Methoxy-3-[(4-Methoxyphenyl)Methyl]-, (-)-
  • (-)-5-Hydroxy-7-Methoxy-3-(4-Methoxybenzyl)Chroman-4-One


  • Scilla nervosa

  • None Recorded