SANC00576Phenol, 5-[(2Z)-1-ethenyl-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenyl]-2,3-dimethoxy

C19H20O4

312.36

849727-94-2C=CC(/C=C\c1ccc(O)cc1)c2cc(O)c(OC)c(OC)c2

c1ccccc1
C(=Cc1ccccc1)Cc1ccccc1

  • Norlignan


  • Phenol, 5-[(2Z)-1-Ethenyl-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-Propen-1-Yl]-2,3-Dimethoxy-
  • Phenol, 5-[(2Z)-1-Ethenyl-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-Propenyl]-2,3-Dimethoxy


  • Ledebouria ovatifolia

  • Antiinflammatory