SANC005703,5,7-Trihydroxy-3-(3'-hydroxy-4'methoxybenzyl)-4-chromanone

C17H16O7

332.3

1000888-69-6COc3ccc(CC2(O)COc1cc(O)cc(O)c1C2=O)cc3O

c1ccccc1
O=C1c2ccccc2OCC1Cc1ccccc1
O=C(CCc1ccccc1)c1ccccc1

  • Flavonoids

  • Homoisoflavonoid

  • Homoisoflavonoids (Classyfire)


  • 3,5,7-Trihydroxy-3-(3'-Hydroxy-4'Methoxybenzyl)-4-Chromanone
  • 4H-1-Benzopyran-4-One, 2,3-Dihydro-3,5,7-Trihydroxy-3-[(3-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)Methyl]-, (-)-


  • Pseudoprospero firmifolium

  • None Recorded