SANC00509(22S)-Cholest-5-ene-3β,11α,16β,22-tetrol 16-O-(2,3-di-O-acetyl-α-L-rhamnopyranoside)

C37H60O10

249924-38-7SMILES:

[H][C@@]5(O[C@H]4C[C@@]3([H])[C@]2([H])CC=C1C[C@@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]3(C)[C@@]4([H])[C@H](C)[C@@H](O)CCC(C)C)O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]5OC(C)=O

References

 • Kuroda et al. (1999) Cholestane rhamnosides from the bulbs of Ornithogalum saundersiae

 • Classifications

 • Cholestane

 • Rhamnoside

 • Other Names

 • [Alpha]-L-Mannopyranoside, (3[Beta],11[Alpha],16[Beta],22S)-3,11,22-Trihydroxycholest-5-En-16-Yl 6-Deoxy-, 2,3-Diacetate (9Ci)
 • (22S)-Cholest-5-Ene-3[Beta],11[Alpha],16[Beta],22-Tetrol 16-O-(2,3-Di-O-Acetyl-[Alpha]-L-Rhamnopyranoside)

 • Source Organisms

 • Ornithogalum saundersiae

  Compound Uses

 • Cytostatic activity against HL-60 leukemia cells