SANC003073'-Bromorubrolide E

C17H11BrO4

359.17

1403355-51-0O=c3cc(c1ccc(O)c(Br)c1)c(=Cc2ccc(O)cc2)o3

c1ccccc1
O=C1C=C(c2ccccc2)C(=Cc2ccccc2)O1
C(=Cc1ccccc1)Cc1ccccc1

  • Furanone

  • Rubrolide

  • Phenols (Classyfire)


  • 2(5H)-Furanone, 4-(3-Bromo-4-Hydroxyphenyl)-5-[(4-Hydroxyphenyl)Methylene]-, (5Z)


  • Synoicum globosum (spp. Parker-Nance)

  • Antibacterial